Донецький юридичний інститут МВС України

Вчена рада ДЮІ:

- Забезпечує виконання Конституції України та Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, наказів і розпоряджень ректора Інституту з питань управлінської, навчальної, науково-методичної, наукової, виховної, соціально-психологічної, фінансово-господарської та кадрової роботи, захисту професійних та соціальних інтересів членів колективу, розвитку його суспільної активності, участі в розробці і реалізації державної політики в галузі вищої освіти.

- Визначає основні напрями і зміст навчально-методичної та наукової роботи на кафедрах Інституту, організаційні заходи щодо її покращення.

- Координує діяльність структурних підрозділів інституту, спрямовує зусилля на інноваційний розвиток системи вищої освіти, виконання поставлених завдань із підготовки фахівців за рахунок державного бюджету і за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, проведення наукових досліджень.

- Розглядає та ухвалює звіти структурних підрозділів інституту щодо основних напрямів їх діяльності, надає рекомендації щодо підвищення її ефективності.

- Забезпечує контроль за дотриманням державних стандартів вищої освіти та впровадженням новітніх технологій навчання при здійсненні освітньої діяльності.

- Забезпечує контроль за станом навчальної та методичної роботи на кафедрах, аналізує звіти про методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін, визначає заходи щодо підвищення його якості.

- Аналізує результати семестрових іспитів та Державних екзаменів та надає рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу.

- Аналізує роботу з підготовки і вдосконалення навчальних програм і планів відповідно до нормативних документів МОН та МВС України. Розглядає та схвалює пропозиції щодо змін у робочих навчальних планах, програмах державних екзаменів та ін.

- Здійснює ухвалення основних напрямів наукових досліджень та затверджує плани науково-дослідної та редакційно-видавничої роботи Інституту, плани науково-дослідної роботи кафедр Інституту.

- Ухвалює обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр та професорів, розглядає клопотання кафедр Інституту щодо обрання  на посаду шляхом таємного голосування викладачів, старших викладачів, доцентів.

Затвердження клопотань кафедр Інституту щодо обрання на посаду викладачів, старших викладачів, доцентів здійснюється шляхом таємного голосування окремо по кожній кандидатурі.

- Приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

- Розглядає не менш як один раз на рік питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

- Заслуховує питання стану роботи і розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів Інституту та вносить відповідні подання на затвердження ректору інституту.

- Оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі (ад’юнктурі), ( як правило, не більше одного року).

- Приймає рішення про відрахування з аспірантури (ад’юнктури) за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Інституту, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

- Приймає рішення про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантуру (ад’юнктуру).

- Затверджує теми докторських та кандидатських дисертацій з призначенням наукового консультанта (керівника), переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів (ад’юнктів).

- Приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над кандидатською та докторською дисертаціями, написання підручників, монографій.

- Розглядає та висуває науково-дослідні роботи на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів; здійснює клопотання щодо представлення курсантів (студентів), співробітників Інституту до отримання іменної стипендії Верховної ради України, академічної стипендії Кабінету Міністрів України, премій МВС України, стипендії  Донецької обласної ради, Дніпропетровської обласної ради та Криворізької міської ради.

- Висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, нагородження нагрудними знаками та підтримку представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань України.

- Заслуховує питання підготовки і публікації монографій, збірок наукових праць, підручників та навчальних посібників, збірників матеріалів наукових конференцій, семінарів та круглих столів, дає рекомендації про надання грифів МОН та МВС України.

- Приймає рішення про надання іменних стипендій курсантам, студентам, аспірантам (ад’юнктам) Інституту.

- Ухвалює звіти із соціально-гуманітарної та виховної роботи, забезпечення дисципліни та законності в Інституті та надає рекомендації щодо її покращення.

- Розглядає результати діяльності органів курсантського (студентського) самоврядування, Наукового товариства курсантів (студентів) Інституту, їх ефективність і відповідність основним нормативним документам.

- Розглядає і ухвалює Положення щодо організації та програми стажування курсантів та навчальної практики студентів.

- Розглядає підсумки інспектування, ліцензування та акредитації Інституту.

- Розглядає та формує пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації кафедр, інших навчальних та науково-дослідних підрозділів; відкриття, закриття окремих спеціальностей і спеціалізацій; змін ліцензійного обсягу прийому.

- Розглядає підсумки міжнародної діяльності Інституту.

- Розглядає і ухвалює положення про структурні  підрозділи Інституту.

- Розглядає інші питання за пропозицією ректора, клопотаннями кафедр Інституту, зборів трудового колективу Інституту та органів курсантського (студентського) самоврядування, пов’язаних  з діяльністю Інституту.

Real time web analytics, Heat map tracking