Донецький юридичний інститут МВС України

АСПІРАНТУРА (АД’ЮНКТУРА)

Аспірантура (ад’юнктура) здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням та за кошти юридичних або фізичних осіб – за умови укладання угоди на підготовку.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 081 «Право» за такими науковими спеціальностями:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Форми навчання – денна (термін навчання 4 роки) і заочна (термін навчання 4 роки).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється в ад’юнктурі за денною формою навчання.

На навчання в ад’юнктурі за державним замовленням мають право вступати особи з числа державних службовців (працівників) МВС України, осіб середнього та вищого складу Національної поліції України, офіцерського складу Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, співробітників Державної міграційної служби України та цивільних осіб, які працюють в системі МВС, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС України, які мають повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» чи «магістр» та стаж роботи (служби) не менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Вступники, які планують навчатися в ад’юнктурі за державним замовленням (денна форма навчання), для оформлення документів для вступу до ад’юнктури звертаються до відповідних кадрових підрозділів за місцем проходження служби.

Вступники, які планують навчатися в аспірантурі за кошти фізичних або юридичних осіб (денна та заочна форма навчання) особисто подають до ДЮІ МВС України такі документи:

1) заяву в паперовій формі із зазначенням наукової спеціальності та профільної кафедри;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

3) 4 кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) та додатку до нього;

6) витяг з протоколу засідання відповідної кафедри ДЮІ МВС України про рекомендацію вступу до аспірантури;

7) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

8) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

9) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

10) рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);

11) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

12) засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

13) папку для паперів на зав’язках.

Інформація про вступ до аспірантури (ад’юнктури) у 2018 році

Форма навчання

Науковий ступінь, який здобувається

Шифр та спеціальність

Термін навчання

Вступні випробування складаються із

Терміни

Вартість одного року навчання

Денна

доктор філософії у галузі знань 08 «Право» (кандидат юридичних наук)

081 спеціальність  «Право»

4 роки

спеціальності;

іноземної мови;

додаткового іспиту (для вступників, які вступають до ад’юнктури з

іншої спеціальності ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста)

прийому документів – з 16.07.2018 до 14.08.2018;

проведення вступних випробувань

– з 20 по 27 серпня 2018 року.

держбюджет

Денна

доктор філософії у галузі знань 08 «Право» (кандидат юридичних наук)

081 спеціальність  «Право»

4 роки

спеціальності;

іноземної мови;

додаткового іспиту (для вступників, які вступають до аспірантури з

іншої спеціальності ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста)

прийому документів – з 16.07.2018 до 14.08.2018;

проведення вступних випробувань

– з 20 по 27 серпня 2018 року

13500 грн.

Заочна

доктор філософії у галузі знань 08 «Право» (кандидат юридичних наук)

081 спеціальність «Право»

4 роки

спеціальності;

іноземної мови;

додаткового іспиту (для вступників, які вступають до аспірантури з

іншої спеціальності ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста)

прийому документів – з 16.07.2018 до 14.08.2018;

проведення вступних випробувань

– з 20 по 27 серпня 2018 року

10790 грн.

ДОКТОРАНТУРА

Докторантура здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за державним замовленням та за кошти юридичних або фізичних осіб – за умови укладання угоди на підготовку.

Форми навчання – денна (термін навчання 2 роки).

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 081 «Право» за такими науковими спеціальностями:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

На навчання в докторантурі за державним замовленням мають право вступати особи з числа державних службовців (працівників) МВС України, осіб середнього та вищого складу Національної поліції України, офіцерського складу Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, співробітників Державної міграційної служби України та цивільних осіб, які працюють в системі МВС України, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС України, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники, які планують навчатися в докторантурі за державним замовленням (денна форма навчання), для оформлення документів для вступу до докторантури звертаються до відповідних кадрових підрозділів за місцем проходження служби.

Вступники, які планують навчатися в докторантурі за кошти фізичних або юридичних осіб (денна форма навчання) особисто подають до ДЮІ МВС України такі документи:

1) заяву в паперовій формі із зазначенням наукової спеціальності та профільної кафедри;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів;

4) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

5) висновок відповідної кафедри ДЮІ МВС України про рекомендацію до зарахування до докторантури;

6) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ДЮІ МВС України, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

7) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;

8) копію документа державного зразка про здобутий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

9) 4 кольорові фотокартки 3×4;

10) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

11) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

12) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

13) папку для паперів на зав’язках.

Вчена рада ДЮІ МВС України в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Інформація про вступ до докторантури у 2018 році

Форма навчання

Науковий ступінь, який здобувається

Шифр та найменування спеціальності

Термін навчання

Терміни прийому документів

Вартість одного року навчання

Денна

доктор юридичних наук

081 спеціальність  «Право»

2 роки

з 01.08.2018 до 30.08.2018

держбюджет

Денна

доктор юридичних наук

081 спеціальність  «Право»

2 роки

з 01.08.2018 до 30.08.2018

14000 грн.

За додатковою інформацією щодо вступу до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури можна звертатись до завідувача аспірантури кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Данилевської Юлії Олександрівни (тел. 050 750 47 24, 098 732 15 79) та начальника відділу організації наукової роботи кандидата юридичних наук майора поліції Лосича Сергія Васильовича(тел. 050 101 89 58)

Real time web analytics, Heat map tracking