Донецький юридичний інститут МВС України

Вчена рада Донецького юридичного інституту МВС України (далі  Вчена рада) є постійно діючим колегіальним органом, який створюється з метою визначення загальних напрямів організації діяльності Інституту з питань управлінської, навчальної, наукової, виховної, фінансово-господарської та кадрової роботи.

Строк повноважень Вченої ради – 5 років.

Вчену раду очолює її голова – ректор Інституту. Роботу Вченої ради  організовує учений секретар, призначений із числа осіб, які мають наукові ступені та вчені звання.

До складу Вченої ради входять за посадами проректори, начальник Криворізького міського управління ГУМВС України в Дніпропетровський області (за згодою), учений секретар, завідувач бібліотеки, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, інші керівники окремих структурних підрозділів, голова профспілкового комітету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Інституту і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів курсантського (студентського) самоврядування. При цьому не менш як 75% загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники інституту і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. Персональний склад Вченої ради в кількості до 45 осіб за поданням структурних підрозділів затверджується наказом ректора Інституту.

Вчена Рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності, органічної єдності науки, освіти і практики, збалансованості співвідношення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, плановості, комплектності підходу до розв’язання наукових, фінансових, організаційних питань діяльності Інституту та правоохоронної діяльності в цілому.

Засідання Вченої ради проводить голова (ректор), а у разі його відсутності – заступник голови. Рішення Вченої ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини її персонального складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів і після затвердження їх ректором є обов’язковими для виконання постійним і перемінним складом. Рішення Вченої ради набирають чинності з моменту їх підписання, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію, і публікуються для ознайомлення та виконання на сторінці Вченої ради офіційного веб-сайту Інституту.

Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою голови або членів Вченої Ради.

Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, який складається на навчальний рік.

Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається секретаріатом на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, а на підставі поданих ректору рапортів (доповідних записок) – проректори, керівники структурних підрозділів інституту, начальник навчально-методичного відділу, начальник відділу організації наукової роботи, завідувачі кафедр, інші члени Вченої ради.

Порядок денний, письмова інформація, проекти рішень засідання Вченої ради та списки запрошених осіб складаються не пізніше ніж за сім днів до початку засідання, доповідаються голові Вченої ради ученим секретарем.

За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з секретаріатом Вченої ради (за участю, у разі потреби, кафедр, структурних підрозділів, відділів та служб).

Керівники, що готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню та відпрацювання конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, а також відповідають за належне оформлення документів.

З кожного питання, винесеного на обговорення засідання Вченої ради, готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, пропозиції щодо рішення з розглядуваного питання.

Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням строків, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

При покладенні контролю одночасно на двох і більше осіб, які зазначені у рішенні, вказується відповідальний за виконання рішення Вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

На засіданні Вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаріат Вченої ради. Протокол та рішення Вченої ради підписує голова і учений секретар секретаріату Вченої ради.

Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів за напрямами роботи, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. Відповідальні виконавці у строки, передбачені рішеннями Вченої ради повинні надати голові Вченої ради, ректору інституту, узгоджені з проректорами за напрямками діяльності, рапорти (доповідні записки) з інформацією про заходи з виконання рішень Вченої ради, або причини за яких вони не могли бути виконані з визначенням наступних строків виконання.

Контроль за виконанням доручень голови Вченої ради, які даються на засіданнях, облік і збереження рішень та протоколів забезпечується секретаріатом Вченої ради.

Real time web analytics, Heat map tracking