Склад кафедри

1. Піддубна Дар'я Сергіївна - завідувач кафедри. У 2012 році закінчила Національний університет "Одеська юридична академія". Кандидат юридичних наук (2015 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Цивільне та сімейне право, Аграрне право, Право екологічної безпеки, Правове регулювання органічного господарювання.

2. Колєснік Тетяна Володимирівна - професор кафедри. У 2003 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Доктор юридичних наук (2017), доцент (2012). Викладає такі навчальні дисципліни: Трудове право, Трудові спори, Право соціального забезпечення.

3. Ямковий Владислав Іванович - доцент кафедри. У 1999 р. закінчив Київський національний економічний університет та отримав кваліфікацію юриста-економіста. Кандидат юридичних наук (2007), доцент (2013). Викладає такі дисципліни: Розгляд окремих категорій цивільних спорів, Цивільний процес, Цивільне право та процес, Представник у цивільному процесі, Делікти у цивільному праві, Виконавче провадження, Складання цивільно-правових документів.

4. Шеховцова Вікторія Володимирівна - старший викладач кафедри. У 1988 р. закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченко. Кандидат економічних наук (2012 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Актуальні питання сімейного права, Спадкове право, Нотаріально-процесуальне право, Актуальні питання спадкування, Правочини з нерухомості, Правове регулювання відносин власності, Основи Римського приватного права, Житлове право, Трудове право, Трудові спори, Право соціального забезпечення, Інформаційне право.

5. Філіпенко Оксана Іванівна – викладач кафедри. У 2008 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет. У 2015 р. Національний університет «Одеська юридична академія». Викладає такі дисципліни: Цивільний процес, Цивільне право та процес, Делікти у цивільному праві, Складання цивільно-правових документів, Актуальні питання міжнародного приватного права.

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної загальноінститутської концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, з дисциплін кафедри, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому рівні освітньої та навчально-методичної роботи із закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень за профілем кафедри;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;

- здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему поточного, модульного й підсумкового контролів, державних екзаменів, захист кваліфікаційних (курсових, дипломних, магістерських) робіт;

- здійснення освітнього процесу за всіма формами навчання та видами занять із закріплених за кафедрою дисциплін;

- розробка, постійний розвиток та удосконалення дистанційних курсів з навчальних дисциплін кафедри;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі;

- формування в майбутнього фахівця професійної компетентності, громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

- організація та проведення наукових досліджень за основними науковими напрямами кафедри;

- організація контролю за прийнятими рішеннями з питань виконання вимог керівних документів з організації навчально-виховного процесу;

- забезпечення виконання планів підвищення кваліфікації викладачів кафедри;

- виховна діяльність;

- керівництво самостійною навчальною та науково-дослідною роботою курсантів, слухачів і студентів;

- проведення навчальних занять, організації керівництва самостійною роботою студентів (курсантів), здійсненні контрольних заходів відповідно до програм навчальних дисциплін, робочих програм навчальних дисциплін;

- організація роботи наукових гуртків, різних заходів наукової спрямованості за профілем діяльності кафедри;

- удосконалення змісту навчання із урахуванням сучасних досягнень юридичної та інших наук;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;

- організація, проведення та контроль процесу проходження практики (стажування) студентами, їх захисті в установленому порядку;

- координація та забезпечення підготовки випускних кваліфікаційних робіт;

- участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- рецензування, обговорення досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

- залучення студентів до наукової роботи;

- налагоджування співпраці з профільними кафедрами інших навчальних закладів у науковій сфері за відповідними напрямками;

- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань доцента і професора працівникам кафедр;

- підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, задачників, словників, довідників, (збірників, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти для вищих навчальних закладів, у тому числі і вищих навчальних закладів системи МВС України, а також літератури загального користування;

- рецензування авторефератів, монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, та звітів тощо;

- забезпечення діловодства кафедри згідно із затвердженими номенклатурою справ та інструкцією з діловодства;

- висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах, веб-сайті Інституту, а також у засобах масової інформації;

- розробка, постійний розвиток та удосконалення дистанційних курсів з навчальних дисциплін кафедри;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- участь у профорієнтаційних заходах інституту;

- забезпечення роботи кураторів навчальних груп;

- вжитті заходів щодо пропагування у студентському середовищі здорового способу життя і слідування цьому.

- організація та відбір на конкурентній основі докторантів, аспірантів, ад’юнктів, за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення;

- організація та контроль навчання докторантів, аспірантів, ад’юнктів за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення.

- розгляд дисертацій, представлених до захисту, контроль за дотриманням термінів захисту дисертацій докторів філософії у галузі знань «Право» та докторів наук за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення.

- керівництво науковою роботою студентів, курсантів, слухачів, які беруть участь у виконанні НДР кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах, безпосереднім організатором яких є кафедра.

Поштова адреса: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21, каб. 203

Завідувач кафедри - Піддубна Дар'я Сергіївна, кандидат юридичних наук

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами кафедри цивільно-правових дисциплін:

  • Співпрацює з представниками комітетів Верховної Ради України, заступниками профільних міністрів,
  • Інститутом політико-правових та релігійних досліджень,
  • Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України,
  • З головним науковим консультантом відділу з аграрних і екологічних питань та природокористування Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України;
  • З кандидатом юридичних наук, науковим співробітником Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України;
  • з адвокатом, співробітником апарату Ради адвокатів Одеської області, консультантом-кодифікатором Об’єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів», іншими юридичними компаніями та адвокатами, адвокатськими об’єднаннями, нотаріусами, фіскальними службами, суддями та помічниками суддів, прокурорами, органами юстиції, міграційними службами, органами місцевого самоврядування,
  • з іншими кафедрами ВНЗ України,
  • з Першим Криворізьким місцевим центром з надання вторинної безоплатної правової допомоги,
  • Другим Криворізьким центром з надання вторинної правової допомоги,
  • Громадською організацією «Волонтерська платформа»

Запрошення практикуючих юристів безпосередньо на лекційні та семінарські заняття – основа майбутнього працевлаштування, ознайомлення з практичними аспектами реалізації правових норм.

Кафедра цивільно-правових дисциплін забезпечує вивчення наступних навчальних дисциплін:

1.Аграрне право

2.Актуальні питання сімейного права

3. Актуальні питання спадкування

4. Актуальні проблеми міжнародного приватного права

5. Виконавче провадження

6. Делікти у цивільному праві

7. Житлове право

8. Інформаційне право

9. Захист прав споживачів

10.  Забезпечення виконання зобов’язань

11.  Нотаріально-процесуальне право

12.  Основи римського приватного права

13.  Право екологічної безпеки

14.  Право інтелектуальної власності

15.  Право соціального забезпечення

16.  Правове регулювання відносин власності

17.  Правове регулювання органічного господарювання

18.  Правочини з нерухомістю

19.  Представник у цивільному процесі

20.  Розгляд окремих категорій цивільних спорів

21.  Складання цивільно-процесуальних документів

22.  Спадкове право

23.  Страхове право

24.  Теоретико-прикладні проблеми трудового права

25.  Техніка складання договорів

26.  Трудове право

27.  Трудові спори

28.  Цивільне право та процес

29.  Цивільне та сімейне право

30.  Цивільний процес 

ГРАФІК проведення консультацій

№ п/п

ПІБ науково-педагогічного працівника кафедри

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

1

Піддубна

Дар’я Сергіївна

(вул. Степана Тільги, 21)

 

 

 

 

2

Ямковий Владислав  Іванович

 

 

 

 

(вул. Степана Тільги, 21)

3

Шеховцова Вікторія Володимирівна

 

(вул. Степана Тільги, 21)

 

 

 

contentmap_module
Real time web analytics, Heat map tracking