Одним із напрямків інтелектуальної праці колективу кафедри господарсько-правових дисциплін виступає методична робота. Вона має багатогранний характер, який включає одну із пріоритетних складових розробку та друк методичних вказівок присвячених деталізації основних ланок учбового циклу. З метою методичного забезпечення роботи студентів та слухачів Донецького юридичного інституту МВС України колективом кафедри господарсько-правових дисциплін було прийнято рішення щодо розробки та друку методичних рекомендацій до вивчення навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою на 2018-2019 навчальний рік.

У відповідності з планом методичної роботи кафедри господарсько-правових дисциплін на 2018-2019 рік було передбачено 17 розробок комплексного характеру. При затвердженні плану методичної роботи  завідувач кафедри к.ю.н. Кадала В.В. звернув увагу на необхідність оновлення змістовності вже існуючих наукових розробок з позиції змін правових регуляторів, котрі мали місце у минулому періоді та  зазначив, що розробки методичних рекомендацій, що мають забезпечити вивчення студентами всіх форм навчання нових дисциплін, які закріплено за кафедрою мають містити всі елементи учбового циклу із врахуванням існуючих наукових напрацювань з даного питання.

В свою чергу відповідальна за методичну роботу по кафедрі доцент, к.ю.н. Громенко Ю.О. підкреслила доцільність розробки та друку методичних рекомендацій, які комплексно висвітлюють змістовність завдань для проведення семінарських занять, завдань самостійної роботи із зазначенням критеріїв оцінювання роботи студентів, з обов’язковою деталізації за виконання студентом тих чи інших робіт навчального плану.

Професор кафедри, д.ю.н., професор Деревянко Б.В. наголосив на тому, що структуризація методичних вказівок за змістом повинна спиратися на змістовність оновлених навчальних та робочих програм, які затверджено на 2018-2019 навчальний рік.  Такий підхід було схвалено всіма членами колективу.

При обговоренні структуризації розробки комплексних методичних рекомендацій доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, к.ю.н. Родіна В.В. звернула увагу на доцільність включення в змістовність  роботи на семінарських заняттях студентів проблемних ситуацій або прикладних завдань, якщо дисципліна має прикладний характер. На думку науковця зазначений підхід сприятиме поглибленню знань студентів з проблемних питань, які виникають під час опанування правових дисциплін. В свою чергу доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, к.н. з держ.упр. Хайлова Т.В. наголосила на тому, що в структурі комплексних методичних розробок варто передбачити завдання для студентів заочної форми навчання, що надасть можливість розширити базу користувачів та сприятиме покращенню інформованості їх про обов’язкові елементи виконання навчального плану. При цьому доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, к.е.н. Гузенко О.П.  запропонувала та обґрунтувала доцільність включення до складу методичних рекомендацій перелік не лише наукової літератури, а й списку Інтернет ресурсів, котрі мають постійно оновлений інформаційний характер та  здатні розширити базу дослідження з конкретних питань теми, яка підлягає вивченню. Доволі змістовні поради з питань розробки комплексних методичних рекомендацій було надано доцентом кафедри господарсько-правових дисциплін, к.ю.н. Макаренко Н.А., яка має значний практичний досвід в адвокатській діяльності та володіє правовим інструментарієм, котрий діє на даний час в країні.

В цілому на 2018-2019 рік колективом кафедри було розроблено та розтиражовано 36 методичних рекомендацій, котрі було передано до загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту МВС України. У їх складі 17 комплексних методичних розробок, серед яких 5 методичних вказівок щодо вивчення дисциплін, які викладаються магістрам: державне управління економікою, конкурентне право, правове регулювання цін і тарифів, рекреаційне право, розгляд окремих категорій господарських спорів. Крім того представниками колективу кафедри розроблена і роздрукована Методична розробка щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Господарське право»  та Методичні рекомендації з підготовки кваліфікаційних магістерських робіт, які також було надано до загальної бібліотеки інституту.

Враховуючи вищевикладене можна вважати, що колектив кафедри господарсько-правових дисциплін виконав намічені завдання щодо забезпечення методичною літературою студентів денної та заочної форми навчання на 2018-2019 навчальний рік. Мету, яку було поставлено в плані методичної роботи перед колективом кафедри господарсько-правових дисциплін на 2018-2019 навчальний рік можна вважати досягнутою.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 01
  • 02
  • 03
 

Інформацію підготувала доцент кафедри

господарсько-правових дисциплін, к.е.н.

Гузенко Олена

Real time web analytics, Heat map tracking