Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України наказу від 07.11.2018  № 1218  «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 жовтня 2018 року» у Донецькому юридичному інституті МВС України перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 11.737.02 та розширено перелік наукових спеціальностей, за якими відбувається атестація наукових кадрів вищої кваліфікації.

Зараз спеціалізована вчена рада К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України має право  прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за такими науковими спеціальностями: 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право», 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 – до 31 грудня 2020 року.

Слід відмітити, що вперше в історії діяльності спеціалізованих вчених рад закладів вищої освіти МВС України відкрито спеціальність 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». 

До складу ради увійшли провідні вчені як Донецького юридичного інституту, так і провідних вітчизняних наукових установ та вищих навчальних закладів. Зокрема – Національної академії правових наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» та інших. Вчені, які входять до складу спеціалізованої вченої ради на високому професійному рівні представляють Харківську, Київську, Запорізьку, Луганську та Донецьку юридичні наукові школи.

Утворення другої спеціалізованої вченої ради є вагомим етапом розвитку науково-дослідної роботи навчального закладу, фактом визнання традицій науково-дослідної діяльності інституту на державному рівні.

 Історична довідка.

Спеціалізована вчена рада К 11.737.02 функціонує у Донецькому юридичному інституті МВС України з вересня 2016 року. За час своєї роботи вона довела свою продуктивність та принциповість. На її засіданнях було успішно захищено 27 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У роботі спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 як офіційні опоненти та рецензенти монографій й авторефератів дисертаційних досліджень активно беруть участь представники інших вищих навчальних закладів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ, тощо) та державних органів і правоохоронних відомств (МВС України, Прокуратура України, СБ України тощо)

Серед здобувачів наукових ступенів, оцінку наукових робіт яких було дано на засіданнях ради – працівники навчальних та наукових закладів України, співробітники Національної поліції України, інших правоохоронних органів та судів, органів законодавчої й виконавчої влади. Результати, які були отримані дисертантами в дослідженнях, що пройшли захист в раді, є вагомим внеском у розвиток наук кримінального процесу та криміналістики, а також практики протидії злочинності.

Теми захищених дисертацій входять до програм фундаментальних наукових досліджень МВС України, Національної академії правових наук України, Донецького юридичного інституту. Результати досліджень здобувачів широко впроваджуються в діяльність структурних підрозділів МВС України, а також використовуються в законотворчій роботі та навчальному процесі.

 

Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking