Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі».

В. Сухомлинський

У середині вересня Донецький юридичний інститут МВС України з робочим візитом відвідав проректор з навчальної роботи Інституту Служби зовнішньої розвідки України, доктор юридичних наук, професор Ігор Миколайович Копотун.

Відвідавши Головний навчальний корпус та навчально-виховний корпус факультету № 1 та зрозумівши потреби вишу-переселенця у забезпеченні освітнього процесу навчальною та науковою літературою, приєднався до поповнення книгозбірні інституту. Так, на передодні Всеукраїнського дня бібліотек фонд загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту МВС України отримав у подарунок від Копотуна Ігоря Миколайовича 80 примірників літератури різних галузей знань, а саме:

Порівняльне кримінально-виконавче право / І. Г. Богатирьов, І. М. Копотун, М. С. Пузирьов: навч. посібник. – К., 2013.

У навчальному посібнику особлива увага зосереджується на практичних проблемах правового регулювання кримінально-виконавчих відносин між персоналом органів і установ виконання покарань та засудженими. Висвітлюються загальнотеоретичні та практичні проблеми сучасного стану й перспективи розвитку порівняльного кримінально-виконавчого права.

Копотун І. М.,  Рудик М. М. Правові та організаційні основи запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні: монографія. – Дніпро: Середняк Т. К., 2016.

Монографія присвячена дослідженню шляхів запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні. Обґрунтовуються пропозиції щодо подальшого удосконалення законодавства та правозастосовної діяльності.

Запобіжна діяльність прокуратури у сфері боротьби зі злочинами: теорія та практика: навч. посібник / авт. кол.: О. М. Джужа, О. Г. Колб, І. М. Копотун [та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужі. – К.: Кондор, 2017.

У навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні та прикладні проблеми діяльності прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам в Україні. Визначено кримінологічну діяльність прокуратури як спеціально організоване, систематичне спостереження за станом злочинності суспільства і соціальних груп населення, рівнем злочинних проявів, особи злочинця та заходами запобігання, з метою їх оцінки й підвищення ефективності соціально-правового контролю за злочинністю, прогнозуванням, криміногенної ситуації.

Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: навч. посібник / авт. кол.: С. Ф. Константінов, С. Г. Братель, І. М. Копотун [та ін.]; за заг. ред.: В. І. Олефіра. – К.: КНТ, 2010.

Навчальний посібник підготовлено згідно з вимогами законодавчих актів України щодо охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час проведення виборів.

Порядок та умови проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України (на допомогу молодому фахівцю): навч. посібник / авт. кол.: О. А. Дука, Л. В. Заславська, С. А. Зінченко, І. М. Копотун; за заг. ред. О. В. Лісіцкова. – К.: Державна пенітенціарна служба України, 2013.

 Навчальний посібник містить вимоги нормативно-правових актів щодо порядку та умов проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України. Розроблений на основі законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України, відомчих інструкцій, наказів, методичних рекомендацій.

Виконання покарань. Законодавство. Роз’яснення / уклад.: І. М. Копотун, В. І. Пазинич, О. С. Демський. – Юрінком Інтер, 2013.

Представлений у збірнику нормативно-правовий матеріал визначає правові засади діяльності сучасної кримінально-виконавчої системи України, окреслює правове регулювання порядку та умов виконання та відбування покарань, передбачених чинним законодавством України.

Литвинов О. М. Настільна книга ад’юнкта та здобувача наукового ступеня (зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право): наук.-практ. посібник / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко; за заг. ред.: О. М. Литвинова. – Донецьк: Кальміус, 2014.

У науково-практичному посібнику розглянуто питання, пов’язані з організацією науково-дослідної роботи ад’юнкта (здобувача) під час підготовки ним дисертаційного дослідження. Надано методичні поради, які допоможуть відповісти на численні запитання щодо підготовки та захисту дисертаційного дослідження. Викладено методику написання та правила оформлення рукопису дисертації та автореферату. Наведено основні вимоги до наукових публікацій.

 Балабко В. В. Злочини проти життя та здоров’я особи: кримінальна відповідальність медичних працівників: монографія. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2017.

Досліджено питання кримінальної відповідальності медичних працівників за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи, педалізація цих злочинів та протидії корупційної діяльності медичних працівників.

Андрушко А. В. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання: монографія / А. В. Андрушко, І. А. Нестеров. – Ужгород: ІВА, 2016.

У монографії досліджено злочинність у сфері туристичного бізнесу, створено узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця.

Стеблинська О. П. Запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння: монографія / О. П. Стеблинська. – Івано-Франківськ, 2011.

Монографія присвячена дослідженню стану злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння, чинників, які їх детермінують та структурних особливостей особи злочинця. Здійснено комплексний аналіз рівня поширеності вживання неповнолітніми алкоголю і наркотиків та їх криміногенних чинників у структурі злочинності неповнолітніх.

Караман О. Л. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України: монографія / О. Л. Караман. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012.

У монографії представлено теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими; науково обґрунтовано та розроблено систему соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України; розкрито механізми впровадження пропонованої системи у двох напрямах: організація соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими та підготовка персоналу пенітенціарних закладів до її здійснення.

Богатирьова О. І. Інститут звільнення від відбування покарання у законодавстві України: навч. посібник / О. І. Богатирьова, І. І. Журова, О. В. Лісіцков; за заг. ред.: І. Г. Богатирьова. – К.: Дакор, 2014.

У навчальному посібнику висвітлено ретроспективний аналіз звільнення від відбування покарання, обґрунтовано поняття звільнення від відбування покарання, розкрито його зміст, розкрито порядок і умови звільнення від відбування покарання органами і установами Державної пенітенціарної служби України.

 

Шановні читачі! Запрошуємо вас завітати до читальної зали загальної бібліотеки для більш детального ознайомлення з подарованою літературою.

 

Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking